Skip to main content
V Posavju 28.8° C Sobota, 24. julij 2021
15.10.2019
08:20
Nagradna igra na Facebook strani ePosavje.com
V nadaljevanju objavljamo pravila nagradne igre Briljantina, ki v sodelovanju s Kulturnim domom Krško poteka na Facebook strani ePosavje.com.

Pridruži se nam na Facebook strani ePosavje.com:

Pravila sodelovanja v nagradni igri "Briljantina"

Ansat, montaža in vzdrževanje elektronskih naprav, d. o. o., Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro »Briljantina« (v nadaljevanju nagradna igra) od torka, 15. oktobra, od 8 ure dalje do vključno petka, 18. oktobra, do 8. ure.

Nagradna igra poteka na Facebook strani ePosavje.com. S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Način sodelovanja Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da reši v komentar vpiše pravilen odgovor na nagradno vprašanje ter se hkrati strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju za namen izvedbe nagradne igre ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne igre objavijo tudi na spletni strani ePosavje.com in Facebook strani ePosavje.com v primeru, da so izbrani. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe in je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni igri. V nagradni igri se upoštevajo le pravilni odgovori.

Izbor nagrajencev Organizator bo podelil dvakrat dve vstopnici za muzikla Briljantina v Kulturnem domu Krško v nedeljo, 20. oktobra, ob 18. uri. V izboru za nagrade sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre »Briljantina« odgovor na nagradno vprašanje vpišejo v komentar pod objavo na Facebook strani ePosavje.com. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno oddani odgovori. Žrebanje nagrad bo potekalo javno v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško, računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom naključne zaporedne številke, ki se šteje kot zaporedna številka oddanega komentarja od najprej do najkasneje zapisanega pravilnega odgovora v komentarju Facebook objave. Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Žreb Žrebanje nagrajencev bo v torek, petek ob 8.30 uri v naročniškem centru Ansat d.o.o., PE Qlandia Krško. Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu nagrajencu. Nagrade niso prenosljive.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani zaporedni številki; imenu in priimku nagrajenca ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade Izbrani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen preko objave na Facebook strani ePosavje.com. Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v obvestilu. V primeru, da se v roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebanemu nagrajencu .V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre. Če nagrajenec do nedelje, do 18. ure, nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,- se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma izbora.

Zasebnost in varstvo podatkov S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki (ime in priimek, naveden v Facebooku profilu oddanega komentarja), ki jih je posredoval organizatorju v tej nagradni igri, uporabljajo za izvedbo nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način: Organizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3leta od zaključka nagradne igre. Organizator igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih, za katerega je prejel soglasje udeleženca.

Končne določbe Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo. Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško.Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja. Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.eposavje.com.

Ansat d.o.o.

nagradna igra
krško
kulturni dom krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja