Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
21.09.2023
15:14
Foto: Občina Sevnica
Ob zaključenem postopku javnega naročila za izbor izvajalca za gradnjo dveh novih mostov čez potok Hinja v Krmelju, je danes Občina Sevnica podpisala pogodbo z izvajalcem del Gradnje, d. o. o.

Obstoječa infrastruktura je dotrajana

Premostitveni objekti so pomemben del cestno-prometne infrastrukture, saj povezujejo kraje, prebivalce, podjetja in organizacije, ki na svojih vsakdanjih poteh prečkajo reko, potok ali drugo vodno telo. Tudi nedavni dogodki ob katastrofalnih poplavah nas opominjajo na to, da je kakovostno urejena premostitvena infrastruktura ključna za varnost v prometu in za povezanost v kraju.

Projekt predvideva gradnjo dveh novih premostitvenih objektov čez potok Hinja v Krmelju, in sicer gradnjo mostu proti Gabrijelam ter gradnjo mostu proti industrijski coni. Oba premostitvena objekta čez potok Hinja sta dotrajana, zato jih je potrebno v celoti odstraniti. Obstoječ most proti Gabrijelam je kamnit, z dvema obokoma. Obstoječ most proti industrijski coni je betonski, z enojnim lokom.

Nova mostova bosta tudi širše infrastrukturno dopolnjena

Prvotni načrti ureditve so obsegali obnovitev in delno razširitev, vendar se je v fazah podrobnejše obdelave stanja obeh mostov izkazalo, da je iz tehničnega in protipoplavnega vidika najbolj smiselna izvedba novih premostitvenih objektov. V okviru projekta je predvidena tudi protipoplavna ureditev struge na območju mostov, ureditev ceste in cestne razsvetljave ter zaščita in preureditev obstoječih komunalnih vodov.

Zaradi dotrajanosti je na mostu proti Gabrijelam omejitev nosilnosti do 6 ton

Gradnja dveh premostitvenih objektov

Predviden zaključek gradnje dveh premostitvenih objektov čez potok Hinja v Krmelju s posodobitvijo ostale infrastrukture je 31. avgust 2024. Pogodbena vrednost projekta znaša 770.296,37 evrov, izvajalec del pa bo podjetje Gradnje, d. o. o. Boštanj. Načrtovana je odstranitev obstoječih mostov in izgradnja dveh novih na isti lokaciji. Nova mostova bosta imela enako konstrukcijsko in oblikovno zasnovo, kot jih imata obstoječa. Predvidena širina mostu proti Gabrijelam je dobrih 10 metrov. Izvedena bosta dva vozna pasova in dva obojestranska hodnika za pešce z ograjami. Za most, ki vodi proti industrijski coni, sta predvidena dva vozna pasova v širini 2,75 metra in dva obojestranska hodnika za pešce z ograjami. V mostnih konstrukcijah bo izvedena komunalna infrastruktura.

Ureditev meteorne kanalizacije in vodovoda

V sklopu projekta bo urejeno odvodnjavanje meteorne vode iz vozišča. Na obravnavanem odseku ceste, na katerem se bo izvajala ureditev dveh mostov, in ureditev strug na območju posega, potekajo posamezni odseki obstoječega vodovoda. En odcep vodovoda je za industrijsko cono, drugi poteka pod potokom vzporedno s cesto Krmelj–Gabrijele. Posamezen odsek vključuje tudi posamezne stranske odcepe. Predvidena je ukinitev obstoječega vodovoda za objekte ob cesti Krmelj–Gabrijele in nadomestitev z novim. Nov vodovod bo ustrezno prilagojen ureditvam potoka in bo izveden pod potokom v zaščitni cevi.

Izsek iz Ureditvene situacije

Prestavitev kablovoda električnega omrežja

Na območju ureditve novih mostu poteka kablovod električnega omrežja, zato bo potreba ustrezna prestavitev. V času izvajanja projekta bo kablovod začasno položen na ustrezne podpore pri prečkanju potoka, po končanih gradbenih delih pa bo kablovod delno prestavljen v obstoječo kabelsko kanalizacijo, delno pa v novo kabelsko kanalizacijo, ki bo izvedena v mostni konstrukciji novega mostu proti Gabrijelam.

Uredili bodo še javno razsvetjavo in strugo potoka Hinja

Na območju ureditve novih mostov je predvidena nova javna razsvetljava, ki bo priključena na obstoječo svetilko v neposredni bližini. Predvideno je čiščenje terena z odstranitvijo vegetacije, rušenje obstoječega cestišča na območju rekonstrukcije in rušenje obeh mostov. Odstranitev lesene peš brvi ni predvidena. Na območju gradnje novih mostov bo urejena tudi struga potoka Hinja. Zavarovanje brežin je predvideno s kamnito-betonskim podpornim zidom. Brežina nad zložbo po primerno hortikulturno urejena.

Občina Sevnica

sevnica
krmelj
most

Pridružite se nam

Novice iz Posavja