Skip to main content
V Posavju 0.2° C Četrtek, 26. januar 2023
26.09.2020
17:19
Krško, Grmada, september 2020
Foto: arhiv ePosavje
Krški občinski svetniki so se v četrtek sestali na 15. redni seji v tem mandatu in med drugim potrdili osnutek stanovanjske politike do leta 2025.

15. redna seja Občinskega sveta Občine Krško

KRŠKO Občinski svet Občine Krško je na četrtkovi 15. redni seji med drugim sprejel predlog Poročila o izvrševanju občinskega proračuna za leto 2020 (januar – junij), osnutek stanovanjskega programa občine v obdobju 2020 - 2025, osnutek Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško ter osnutek Odloka o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi.

Izvrševanje proračuna v letu 2020

Prihodki v veljavnem proračunu za leto 2020 so bili načrtovani v skupni višini 41,9 milijona evrov. Realizacija prihodkov v prvi polovici leta znaša 17,4 milijona evrov, kar predstavlja 41,5 % načrtovanih prihodkov v veljavnem proračunu, je pojasnila Mojca Brilej Behin z oddelka za javne finance in proračun. Odhodki letošnjega proračuna so načrtovani v skupni višini 45, 7 milijona evrov. V obdobju januar – junij 2020 so bili odhodki realizirani v višini 13 milijonov evrov, kar predstavlja 28,7 % načrtovane porabe.

Potrdili osnutek stanovanjske politike do leta 2025

Občina Krško ima v lasti 51 stanovanj, od tega je 40 stanovanj neprofitnih in 11 kadrovskih, in sicer v Krškem (36), na Raki (2), na Senovem (5), na Reštanju (2), v Podbočju (1), v Leskovcu pri Krškem 1(), na Velikem Trnu (2) in v Brežicah (2). Prioritete in cilji stanovanjske politike Občine Krško, ki jih je predstavil Fedja Markovič z oddelka za gospodarske dejavnosti, so predvsem trajna zagotovitev najmanj 40 neprofitnih in službenih stanovanjskih enot za oddajo v najem, pridobitev najmanj petnajstih dodatnih stanovanjskih enot za oddajo v najem v obdobju od leta 2020 do 2025 ter v vsakem nadaljnjem petletnem obdobju, izvedba javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem vsaka tri leta, zagotovitev čim večje zasedenosti razpoložljivih stanovanjskih enot, skrb za redno vzdrževanje objektov oziroma stanovanjskih enot na 27 nepremičninah, zagotovitev najmanj dvajset dodatnih stanovanjskih enot za oskrbovana stanovanja (trenutno je v gradnji 29 oskrbovanih stanovanj) ter vzpostavitev pogojev za izgradnjo stanovanjske skupnosti za starejše. Na osnutek dokumenta lahko svetniki in zainteresirana javnost podajo pripombe in predloge v roku štirinajstih dni.

Osnutek Odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi osnutek odloka o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško. Odlok, ki je veljal do sedaj, je po besedah vodje oddelka za družbene dejavnosti Andreja Sluge v celoti spremenjen z namenom uskladitve z Zakonom o športu. Na podlagi zakona so opredeljena poimenovanja športnih programov in njihova delitev ter uporaba meril. Na ta osnutek bodo svetnice in svetniki pa tudi ostala zainteresirana javnost lahko podali predloge do 8. oktobra 2020. Letni program pa bo obravnavan in določen glede na proračun občine za 2021. Ključna sprememba v primerjavi z obstoječim Odlokom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško je v vsebini meril in pogojev za sofinanciranje športnih programov društev.

Projekt "Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki"

Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi Investicijskega programa Kolesarske povezave Krško - Kostanjevica na Krki. Cilj naložbe je, kot je pojasnila vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Janja Špiler, izgradnja oziroma ureditev 19,5 km kolesarskih povezav v obeh občinah. Ocena celotne naložbe na podlagi izdelane projektne dokumentacije po tekočih cenah znaša 6,7 milijona evrov z ddv, od tega v občini Krško okoli 4,5 milijona, v občini Kostanjevica na Krki pa 2,2 milijona evrov. Občini bosta projekt prijavili na javni poziv Dogovor za razvoj regij Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) do višine 80 % in Republike Slovenije (RS) do višine 20 % za upravičene stroške v okviru razpoložljivih sredstev za regijo Posavje. Davek na dodano vrednost in druge infrastrukturne ureditve, ki jih je smiselno izvesti v okviru projekta, niso upravičen strošek in te stroške krijeta občini. Občina Krško ima v proračunu za ta projekt predvidenih 1,8 milijona evrov.

Proračunska rezerva za odpravo posledic neurja v letošnjem avgustu

Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli tudi osnutek Odloka o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi. S spremembo se iz sredstev proračunske rezerve v leto 2021 zamika izvedba projekta sanacije usada v Sotelskem, prioritetno pa se pristopi k sanaciji škode, ki je nastala ob neurju 4. 8. 2020. In sicer gre za sanacijo na cestah v upravljanju koncesionarja, lokalnih cest in cest prvega reda, sanacijo na cestah v upravljanju krajevnih skupnosti, sanacijo usada pod lokalno cesto na Velikem Trnu, pa usada nad cesto v Ardru in med drugim tudi sanacijo brežine na Vrtnarski poti v Leskovcu pri Krškem. Razpoložljiva sredstva proračunske rezerve za leto 2020 skupno znašajo 419.304 evrov.

Spominski obeležji Jožetu Habincu in Ferdinandu Ripšlu

Svetnice in svetniki so med drugim sprejeli tudi sklep o postavitvi spominskih obeležij v gaju zaslužnih občanov v mestnem parku dvema pomembnima Krčanoma, in sicer Jožetu Habincu, gospodarstveniku, politiku, družbenemu delavcu in častnemu krajanu mesta Krško, ter Ferdinandu Ripšlu, duhovniku, narodnemu buditelju, pesniku in začetniku sadjarstva v Posavju.

Občina Krško

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja