Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
08.07.2022
09:12
Foto: Mestna občina Krško
Mestna občina Krško na Senovem načrtuje ureditev pametne srebrne vasi. Gre za povezano skupnost na podeželju, vključenost starejših v družbo ter opremljenost z digitalnimi napravami.

Pametna srebrna vas na območju stare elektrarne na Senovem

S spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta, ki so jih 5. julija predstavili na javni obravnavi, Mestna občina Krško na Senovem, natančneje na območju stare elektrarne oz. separacije, načrtuje ureditev pametne srebrne vasi. Gre za povezano skupnost na podeželju,  katere cilj je sobivanje in povezanost z lokalnim okoljem, vključenost starejših v družbo, ki imajo v teh skupnosti zagotovljeno socialno in zdravstveno oskrbo ter opremljenost z digitalnimi napravami v podporo večji mobilnosti starostnikov, hkrati pa omogoča ostalim občanom možnost izobraževanja in zaposlovanja za vstop v izvajanje teh storitev. Na 2,3 hektarja velikem območju je predvideno območje oskrbovanih stanovanj s skupnimi prostori in parkovnimi ureditvami, območje za bivanje v obliki skupnosti ter območje približno sedmih individualnih stanovanjskih enot. 

Pametna vas je skupnost na podeželju, ki uporablja inovativne rešitve za izboljšanje bivanja predvsem starejših občank in občanov. Prilagojeno fizično okolje, digitalne tehnologije ter osnovna, socialna in zdravstvena oskrba starejših, so ključni elementi. Objekti v mestih in naseljih morajo biti prilagojeni starostnikom, zelene površine, ulice in pločniki pa morajo biti varni in dostopni. V središču Senovega je vzpostavljena vsa potrebna infrastruktura za vzpostavitev takšne skupnosti. Cilj je podaljšanje samostojnega življenja starejših v domačem okolju.
Ker veljavni prostorski akt ne omogoča umestitve takšne ureditve, občina pristopa k spremembam in dopolnitvam v skladu z veljavno zakonodajo. S spremembami prostorskega akta se načrtuje ureditev centra na 2,3 hektarja površin z več nastanitvenimi objekti za starostnike in/ali mlade družine. Po načrtih so predvidena različna območja, in sicer območje oskrbovanih stanovanj s skupnimi prostori in parkovnimi ureditvami, območje za bivanje v obliki skupnosti in parkovnimi ureditvami ter območje približno sedmih individualnih stanovanjskih enot. Okolica objektov naj bi bila parkovno urejena, tudi z ureditvijo terapevtskega parka z elementi za sproščanje, prostori za druženje, …

Javna razgrnitev do 5. avgusta

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta so predstavniki Mestne občine Krško skupaj z izdelovalcem dokumenta in idejne zasnove predstavili na javni obravnavi v prostorih Krajevne skupnosti Senovo, sicer pa bo dokument javno razgrnjen še vse do 5. avgusta v prostorih Mestne občine Krško, na oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, v prostorih Krajevne skupnosti Senovo ter na spletni strani Mestne občine Krško. 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek, in sicer ustno na javni obravnavi ali pisno na mestih javne razgrnitve v knjigo pripomb in predlogov ali na e-naslov obcina.krsko@krsko.si z naslovom »zadeve« »SDUN Pametna srebrna vas«. 

(Mestna občina Krško, ePosavje)

Senovo
mestna občina Krško
pametna srebrna vas

Pridružite se nam

Novice iz Posavja