Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
24.01.2024
12:30
Foto: KŠTM Sevnica
Športna zveza Sevnica je objavila javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev priznanj na področju športa v občini Sevnica.

Priznanja bodo podeljena v naslednjih kategorijah:

 1. Športnik leta.
 2. Športnica leta.
 3. Športna ekipa leta.
 4. Perspektivni mladi športnik leta (do U 18 let).
 5. Perspektivna mlada športnica leta (do U 18 let).
 6. Perspektivna mlada ekipa leta (do U 18 let).
 7. Športnik leta s področja invalidov.
 8. Športnica leta s področja invalidov.
 9. Športna ekipa s področja invalidov.
 10. Trener leta.
 11. Posebna športna priznanja.
 12. Športna poteza leta.
 13. Naj športni dosežek leta.

Do prejema priznanj so upravičeni:

 • Športna društva ali klubi registrirani v občini Sevnica,
 • Športniki, športne ekipe in športni delavci, ki so vključeni oz. kako drugače vključeni (npr. pogodbeni trenerji, študentje, ki delajo na področju športa (trener, kineziolog, fizioterapevt) v športna društva in njihove zveze iz prve alineje
 • Športniki, športne ekipe in športni delavci, ki so iz občine Sevnica, pa jih je športna pot odnesla izven občinskih meja ( ambasador športa oziroma posebna športna priznanja).

Kandidate za priznanja za športne dosežke v občini Sevnica lahko predlagajo

 • športni klubi in športna društva,
 • druge športne organizacije,
 • podjetja,
 • vzgojno izobraževalne ustanove ter organi, registrirani na UE Sevnica.

Kandidati za priznanja morajo v preteklem letu doseči odmevne športne rezultate v klubu ali društvu iz občine Sevnica oz. biti na drugačen način povezani s sevniškim športom.

Predlogi morajo biti pisni in vsebovati podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Predloge z obrazložitvijo ( v prilogi morajo biti tudi 3 fotografije, v nasprotnem primeru bo vloga zavrnjena), iz katere so razvidni dosežki, morajo predlagatelji oddati v pisni obliki priporočeno na poštni naslov: Športna zveza Sevnica, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica, ali na elektronski naslov:
sportnazvezasevnica22@gmail.com, najkasneje do ponedeljka 19. 2. 2024, do 12. ure.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

O predlogih za podeljevanje priznanj za športne dosežke v občini Sevnica bo odločila komisija, ki jo imenuje Upravni odbor Športne zveze Sevnica.

Komisija bo pripravila pisni predlog kandidatov in ga z obrazložitvijo predložila Upravnemu odboru Športne zveze Sevnica v potrditev do 3. marca 2024. Če bo komisija ugotovila, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za podelitev predlaganega priznanja, lahko sama predlaga podelitev priznanja, ki je v skladu s pravili.

Če je za dobitnika priznanja na področju športa kot kandidat predlagan posameznik, je v skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in na podlagi 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US) obvezno priložiti pisno izjavo kandidata posameznika o osebni privolitvi v zbiranje in obdelovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, odločanja o prejemnikih in podelitvi priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 2023.

sevnica
šport

Pridružite se nam