Skip to main content
V Posavju 22.7° C Ponedeljek, 14. junij 2021
05.10.2020
10:26
Krško z Grmade
Foto: arhiv ePosavje
Na Občini Krško so sedmo leto zapored pripravili pregled porabe sredstev nadomestila zaradi omejene rabe prostora za leto 2019.

Pregled porabe sredstev NORP za leto 2019

KRŠKO Sedmo leto zapored je Občina Krško v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioaktivne odpadke in Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP). "V letu 2019 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašali 8,9 milijona evrov," so sporočili z Občine Krško.

Zakaj so namenili sredstva?

Na Občini Krško so ta sredstva namenili predvsem v zagotavljanje kakovostne infrastrukture na področju prometa, predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, socialnega varstva, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, civilne zaščite in požarne varnosti.

Nadaljevanje izgradnje obvoznice, nova knjižnica

Aktivnosti za novogradnjo vrtca na Senovem, dozidava OŠ Koprivnica

Med večjimi projekti, ki so bili v lanskem letu financirani iz tega vira, so nadaljevanje izgradnje obvoznice v Krškem, aktivnosti za dograditev in širitev prostorov Valvasorjeve knjižnice Krško, aktivnosti za novogradnjo vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica, ureditev komunalne infrastrukture Gorica – Jelše, obnova občinskih in državnih cest, pločnikov, mostov in ureditev kolesarskih povezav.

Rekonstrukcija ulic na Vidmu, izgradnja prizidka gasilskega doma

Prav tako so bili sofinancirani projekti, kot so rekonstrukcija ulic na Vidmu, aktivnosti za izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi, vzdrževanja in obnova kulturnih spomenikov, rekonstrukcija objekta na cesti CKŽ 44 za vzpostavitev Podjetniškega inkubatorja Krško, razvoj malega gospodarstva, naložbe v kmetijstvo in drugo.

Nadomestilo zaradi omejene rabe prostora

Individualna raba

Kot pravijo na Občini Krško, "20 % iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta Občina Krško namenja za individualno rabo, kot je npr. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini do 75 do 88 %, sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav do 70 % upravičenih stroškov, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 %, subvencioniranje počitniškega dela mladih v višini 27.587 evrov, sofinanciranje posvetovalnice za starše v višini 25.745 evrov, sofinanciranje letovanja šestošolcev, brezplačna šola v naravi, za novoletne prireditve obdaritve otrok v višini 34.385 evrov.

Individualna nadomestila občanom

Ob tem 300 evrov namenjajo ob rojstvu vsakega otroka (v lanskem letu skupno 77.400 evrov), subvencioniranju pomoči na domu v višini 39.999 evrov. Za subvencijo mestnega prometa so v letu 2019 namenili 97.493 evrov. Sredstva so namenili tudi za individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2019 so nadomestilo v skupni višini 120.424 evrov izplačali 216 upravičencem.

(Občina Krško, bš, eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja