Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
13.04.2021
09:44
Rudar Senovo, razpis
Družba Rudar Senovo d.o.o je objavila razpis za zbiranje ponudb za najem prostorov v stanovanjski skupnosti za starostnike na Sremiški cesti 13a v Krškem.

Razpis za dodelitev prostorov v stanovanjski skupnosti za starostnike

Na Sremiški cesti 13a v Krškem

KRŠKO Stanovanjska skupnost za starostnike je v pritličju večstanovanjskega objekta na Sremiški ulici 13a v Krškem. "Skupnost vključuje individualne prostore – sobe ter skupne prostore – kuhinja, dnevni prostor, pralnica ter zunanjo zeleno teraso, v kleti objekta je skladiščni prostor," pravijo v razpisu.

Ogled stanovanj 31. marca in 8. aprila, prijave zbirajo do 21. aprila

Ogled stanovanjske skupnosti za starostnike bo v sredo, 31. marca 2021 ob 15. uri ter v četrtek, 8. aprila 2021 ob 11. uri. Prijave na razpis zbirajo do srede, 21. aprila, do 13. ure.

Fotogalerija (Foto: Rudar Senovo):

Razpis za oddajo prostora v stanovanjski skupnosti za starostnik v najem

Predmet razpisa so prostori stanovanjske skupnosti za starostnike na naslovu Sremiška cesta 13a, 8270 Krško, ki so lasti družbe Rudar Senovo d.o.o. Stanovanjska skupnost za starostnike bo vseljiva v aprilu oziroma maju 2021.

Stanovanjska skupnost za starostnike leži v pritličju večstanovanjskega objekta na Sremiški ulici 13a, Krško. Skupnost vključuje individualne prostore – sobe ter skupne prostore – kuhinja, dnevni prostor, pralnica ter zunanjo zeleno teraso, v kleti objekta je skladiščni prostor

Do najema oskrbovanih stanovanj je upravičen prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje, da:

 • je starejši od 65 let,
 • ima na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju občine,
 • mu preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranja zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših,
 • je glede na svoje ekonomsko stanje, sposoben plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem,
 • je državljan Republike Slovenije ali držav EU »z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS«, če je državljan drugih držav pa je upravičen do najema samo ob izpolnitvi pogoja recipročnosti,
 • mu ni bila odpovedana najemna pogodba za neprofitno stanovanje oziroma za namensko najemno stanovanje za upokojence in druge starejše ali za oskrbovano stanovanje in tudi ni v teku postopek za odpoved takšne pogodbe,
 • ima prosilec do prejšnjega ali obstoječega lastnika stanovanja poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova najemnega razmerja,

Če se na razpis prijavi manj prosilcev, ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je razpisanih prostorov, se lahko posamezni prostori skupnosti oddajo v najem tudi prosilcem, starejšim od 60 let, ki izpolnjujejo druge pogoje razpisa.

Za starejše od 65 oz. 60 let se po teh pravilih štejejo tudi osebe, ki bodo v letu prijave na razpis oz. vložitve prijave izven razpisa dopolnile 65 oziroma 60 let.

Najemno pogodbe bo poleg izbranega prosilca podpisal tudi porok, ki bo jamčil za plačilo najemnine in vseh pripadajočih obveznosti, ki bodo nastale iz najema prostora v stanovanjski skupnosti za starostnike. Porok mora biti državljan Republike Slovenije, ki prejema dohodke v Republiki Sloveniji ali drugih državah članicah EU. Poroštvena izjava mora biti nepreklicna.

Poroštvo zavezuje poroka vse do poplačila vseh zapadlih obveznosti iz naslova najemnega razmerja.

Strokovna komisija bo na podlagi prejetih vlog opravila razgovor z vsemi prosilci in pripravila prednostno listo upravičencev, ki jih bo družba povabila k sklenitvi najemne pogodbe.

Prosilec mora k svoji vlogi priložiti naslednja dokazila:

 • Izpolnjen in podpisan obrazec »Prijava za najem prostora v stanovanjski skupnosti za starostnike«
 • Izjavo s katero prosilec in uporabnik dovoljujeta vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih zbirk podatkov
 • Soglasje s katerim prosilec dovoljuje javno objavo rezultatov razpisa
 • Dokazilo o zmožnosti samostojnega bivanja ob organizirani pomoči, ki se dokazuje z mnenjem osebnega zdravnika ali mnenjem pristojnega centra za socialno delo ali patronažne službe ali zavoda za oskrbo na domu
 • Dokazilo o gibalni oviranosti: odločba Centra za socialno delo ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Izjavo o pogojih razpisa
 • Poroštvena izjava

Najemnina in obratovalni stroški skupaj znašajo 200,00 EUR brez DDV oziroma 211,00 EUR z DDV. Drugih stroškov za uporabo prostora v stanovanjski skupnosti ne bo.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe mora prosilec plačati varščino. Varščina predstavlja predplačilo za stroške vzdrževalnih del ob prenehanju najemnega razmerja in morebitnih neporavnanih obveznosti najemnika iz naslova najemne pogodbe, ki po zakonu bremenijo najemnika. Plačilo varščine je pogoj za sklenitev najemne pogodbe. Varščina znaša tri mesečne najemnine dodeljenega stanovanja najemniku. Varščina se ne obrestuje in se po predaji prostora vrne najemniku, v primeru smrti varščina ostane lastniku za stroške vzdrževalnih del v stanovanju

Ogled stanovanjske skupnosti za starostnike bo v sredo, 31. marca 2021 ob 15:00 uri ter v četrtek, 8. aprila 2021 ob 11:00 uri.

Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov lastnika do dne 21.4.2021, najkasneje do 13. ure v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ - PONUDBA - JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO PROSTOROV STANOVANJSKE SKUPNOSTI ZA STAROSTNIKE V NAJEM«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov lastnika: Rudar Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo.

Vsa vprašanja, lahko interesenti posredujejo na elektronski naslov: leonida.jukic@rudar-senovo.si ali telefonsko številko 07 488 19 55.

OGLASNO SPOROČILO

rudar senovo
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja