Skip to main content
Petek, 12. april 2024
20.02.2024
07:35
Foto: Mestna občina Krško
Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so se na četrtkovi 10. redni seji med drugim seznanili z delovanjem Zdravstvenega doma Krško in Zdravstvene postaje Senovo.

KRŠKO Svetniki so na 10. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško sprejeli letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2024 ter predlog sklepa o potrditvi elaboratov, predračunske lastne in zaračunane cene za opravljanje gospodarskih javnih služb za leto 2024, ter potrdili dokument o identifikaciji investicijskega projekta za 2. fazo rekonstrukcije Lovske ceste v Brestanici.

Nove cene komunalnih storitev

Občinski svet je potrdil letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb in nove cene komunalnih storitev za leto 2024. V Programu gospodarskih javnih služb za 2024 subvencioniranje tako storitev kot omrežnine ni bilo predvideno, vendar so svetniki na predlog članice Občinskega sveta Mestne občine Krško mag. Nataše Šerbec (Socialni demokrati) sprejeli sklep o potrditvi subvencije za ceno omrežnine komunalne odpadne vode v višini 25 % za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti v letu 2024.

Višina mesečnega računa za povprečno štiričlansko gospodinjstvo, ki mesečno porabi 12 kubičnih metrov vode, in je priključeno na javni kanalizacijski sistem ter je uporabnik storitve odvajanja padavinske odpadne vode s strehe velikosti 150 m2 ter storitve zbiranja bioloških odpadkov, naj bi v 2024 znašala 68,43 evra (v letu 2023 67,05 evra), v primeru, da padavinske vode ne odvaja v javni kanal, pa naj bi višina računa znašala 62,70 evra (v letu 2023 61,42). Subvencija bo za posamezno gospodinjstvo z vgrajenim vodomerov 20 mm, ki odpadno vodo odvaja v javni kanal, znašala 1,8 evra z DDV na mesec. Tako bo povprečni mesečni račun za gospodinjstvo, priključeno na javni kanal, višji za 2,1 %, kar mesečno predstavlja 1,3 oziroma 1,4 evra. Mestna občina Krško bo morala za kritje subvencije zagotoviti približno 130.000 evrov iz proračuna, s tem pa bo na voljo manj sredstev za druge proračunske odhodke.

Za povprečno štiričlansko gospodinjstvo, ki mesečno porabi 12 m3 vode in odpadno vodo odvaja v greznico ali MKČN pa bo račun znašal 50,25 evra (v letu 2023 48,21 evra) in bo višji za 4,2 %, kar vrednostno predstavlja 2 evra na mesec, saj sprejetje sklepa o subvenciji ne vpliva na njihovo višino položnice.

Občinska uprava Mestne občine Krško je že v fazi usklajevanja Programa gospodarskih javnih služb znižala predlog podražitve komunalnih storitev s prvotno predlaganih 9 odstotkov na približno 5 odstotkov, subvencija pa seveda znesek na položnici še niža.

Za področje gospodarskih javnih služb kolektivne rabe, kamor sodijo dejavnosti letnega vzdrževanja občinskih javnih cest, zimsko vzdrževanje občinskih javnih cest, zimsko vzdrževanje občinskih javnih cest JP2, vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih, so člani Občinskega sveta Mestne občine Krško potrdili povišanje veljavnih tarif za 10 %. Področje gospodarskih javnih služb kolektivne rabe se v celoti financira iz občinskega proračuna.

Na predlog svetnika Mitje Omerzuja (Energično za Krško) so člani Občinskega sveta Mestne občine Krško sprejeli dodaten sklep, da se na eni od naslednjih sej Občinskega sveta Mestne občine Krško, in sicer v mesecu maju 2024 oz. juniju 2024, umesti točka dnevnega reda, in sicer predlog koncesijske pogodbe o delovanju gospodarskih javnih služb za obdobje 2025-2032.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Seznanitev z delovanjem Zdravstvenega doma Krško in Zdravstvene postaje Senovo

Točka v zvezi s seznanitvijo z delovanjem Zdravstvenega doma Krško in Zdravstvene postaje Senovo je bila na dnevni red 10. seje Občinskega sveta Mestne občine Krško dodana naknadno, in sicer zaradi napovedane skorajšnje upokojitve ene od družinskih zdravnic Zdravstvene postaje Senovo, ki nastopi s 1. marcem 2024. Svetnica Brigita Piltaver Imperl (Gibanje Svoboda) je Zdravstveni dom Krško pozvala, naj občane oz. opredeljene paciente čim prej obvestijo o upokojitvi zdravnice ter čim prej poskrbijo za zaposlitev novega družinskega zdravnika na Senovem, saj tamkajšnjo zdravstveno postajo obiskujejo občani več krajevnih skupnosti.

Direktorica Zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič ji je odgovorila, da o prenehanju dela zdravnika opredeljene paciente obvešča Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Obenem je izpostavila, da je profil zdravnika družinske medicine deficitarni poklic ter da zaradi tega zdravnike različnih profilov iščejo v tujini, ob tem pa poudarila, da ambulante zdravnice, ki se bo v kratkem upokojila, ne ukinjajo, ampak se obseg dela z le-te od 1. marca 2024 do pridobitve novega kadra prenese na druge ambulante.

Svetniki so na koncu točke sprejeli sklep, da so se seznanili z delovanjem Zdravstvenega doma Krško in Zdravstvene postaje Senovo.

Izglasovali nove člane Sveta javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so zavrnili predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da v Svet javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško kot predstavnike ustanovitelja imenujejo Boštjana Pirca, Matjaža Gomilška in Marka Mlakarja. Svetnica Janja Starc (Obrtno-podjetniška lista) je po zavrnitvi predloga članov komisije predlagala posamično glasovanje o kandidatih, na podlagi katerega so izglasovali Boštjana Pirca, Ivanko Černelič Jurečič in Petra Stopinška.

Svetniki so na 10. redni seji med drugim prižgali zeleno luč za nadaljevanje rekonstrukcije Lovske ceste v Brestanici, sprejeli letni program izobraževanja odraslih v mestni občini Krško za leto 2024 in višino financiranja posameznih programov ter se seznanili z letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa.

mestna občina Krško
svetniki

Pridružite se nam