Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
24.11.2023
13:08
Foto: Občina Sevnica
Člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica so se na svoji 10. redni seji zbrali v sredo, 22, novembra 2023.

Svetniki potrdili vse sklepe z dnevnega reda

Potrdili so spremembe grafičnega dela občinskega prostorskega načrta (SD OPN 7) in se seznanili z oceno stanja, poročilom o prostorskem razvoju in oceno prihodnjih potreb za prostorski razvoj. Dokument, ki je temelj za pripravo novih sprememb občinskega prostorskega načrta, ima tudi številna izhodišča strateškega načrtovanja razvoja lokalnega prostora. Člani sveta so bili pozvani, naj podajo pobude in predloge za spremembe, ki bodo v največji meri tudi upoštevane.

Sprejet je bil predlog Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Sevnica, ki v primeru prodaj nepremičnin, kjer je ugotovljen interes za ureditev javne infrastrukture, omogoča prednost Občini Sevnica pri nakupu pred drugimi interesentu. Novi odlok nadomešča obstoječega in je usklajen z novo zakonodajo na področju urejanja prostora.

sevnica

Pridružite se nam