Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
23.10.2020
19:39
Krško, Grmada, september 2020
Foto: arhiv ePosavje
V četrek so na 16. redni seji krški občinski svetniki med drugim sprejeli rebalansa proračnov za letošnje in naslednje leto.

16. redna seja Občinskega sveta Občine Krško

KRŠKO Občinski svet Občine Krško je na četrtkovi 16. redni seji med drugim sprejel rebalans proračunov za leti 2020 in 2021, predlog Stanovanjskega programa za obdobje 2020 – 2025, Lokalni program za mlade 2020 - 2023 ter osnutek strategije »Krško- pametno mesto za obdobje 2020 – 2030.

Rebalans proračuna za 2020 in 2021

Leto 2020

Svetnice in svetniki so potrdili rebalans proračuna za letošnje in prihodnje leto. Prihodki po besedah župana v letošnjem letu tako znašajo 41. 528. 429 evrov, dohodki pa 43.579.367 evrov. Ocenjeni prihodki v 2020 se v skupni masi znižujejo za 3 % ali 1.303.267 evrov, kar je predvsem posledica znižanja ocenjenih transfernih prihodkov za 1.364.969 evrov, nedavčni prihodki se zvišujejo za 156.351 evrov, ocenjeni davčni prihodki pa se zvišujejo za 63.201 evrov. Planirani odhodki so nižji za 4,9 % ali za 2.257.738 evrov.

Leto 2021

Za leto 2021 prihodki po rebalansu znašajo 42. 547.390 evrov, odhodki pa 44. 750.884 evrov. Prihodki se v skupni masi zvišujejo za 5,9 % ali 2.376.513 evrov, kar je predvsem posledica zvišanja ocenjenih prihodkov iz naslova dohodnine v višini 1.048.703 evrov ter zaradi zamika dinamike financiranja NRP projektov, ki povečujejo vir prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije v višini 2.147.396 evrov. V okviru transfernih prihodkov so tudi na novo ocenjeni prihodki iz naslova protokolov v višini 1,8 milijona evrov. Planirani odhodki so višji za 9,9 % ali za 4.041.799 evrov.

Lokalni program za mlade 2020 - 2023

Občinski svet je sprejel tudi predlog Lokalnega programa za mladino za obdobje 2020 do 2023. Namen lokalne mladinske politike je, kot je pojasnil vodja oddelka za družbene dejavnosti Andrej Sluga, zagotavljanje ustreznih pogojev za odraščanje mladih in olajšanje prehoda iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti. Pri tem gre za različne ukrepe, kot so spodbujanje za mladinsko delo, sofinanciranje programov mladinskih organizacij ter ukrepe, ki so sicer sestavni del drugih področnih politik, kot so ukrepi stanovanjske politike, politike izobraževanja, zaposlovanja ipd. Tako je občinski lokalni program za mladino močno prepleten s preostalimi področji delovanja in nalog občine, in se ne omejuje zgolj na mladinsko organiziranje.

Zastavljeni cilji

Občina Krško si je v programu na področju mladinskih politik zastavila predvsem več ciljev - zagotoviti pogoje za delovanje organizacij v mladinskem sektorju, zagotoviti pogoje za participiranje mladih, spodbujati formalno in neformalno izobraževanje ter dvig kompetenc mladih za večjo zaposljivost, spodbujati zaposlovanje mladih v lokalnem okolju, omogočiti razvoj podjetništva in podjetnosti mladih, povečati dostopnost stanovanj za mlade, zagotoviti pogoje za celostno zdravje in dobro počutje mladih, zagotoviti pogoje za lokalno in mednarodno mobilnost mladih, zagotoviti pogoje za neposredno informiranje mladih o ukrepih in aktivnostih, ki so jim na voljo.

Stanovanjska politika, Krško 2020 - 2025

Stanovanjski program občine Krško za obdobje 2020–2025

Občinski svet je potrdil tudi predlog stanovanjskega programa za naslednjih pet let. Prioritete in cilji stanovanjske politike Občine Krško so, kot je pojasnil vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Janko Avsec, predvsem trajna zagotovitev najmanj 40 neprofitnih in službenih stanovanjskih enot za oddajo v najem, pridobitev najmanj petnajstih dodatnih stanovanjskih enot za oddajo v najem v obdobju od leta 2020 do 2025 ter v vsakem nadaljnjem petletnem obdobju, izvedba javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem vsaka tri leta, zagotovitev čim večje zasedenosti razpoložljivih stanovanjskih enot, skrb za redno vzdrževanje objektov oziroma stanovanjskih enot na 27 nepremičninah, zagotovitev najmanj dvajset dodatnih stanovanjskih enot za oskrbovana stanovanja (trenutno je v gradnji 29 oskrbovanih stanovanj) ter vzpostavitev pogojev za izgradnjo stanovanjske skupnosti za starejše. Občina Krško skupaj z družbo Rudar Senovo trenutno razpolaga s 596 stanovanji, družba Rudar gradi še 15 stanovanj.

Strategija "Krško - pametno mesto" 2020 - 2030

Na dnevnem redu 16. redne seje je bil tudi osnutek strategije "Krško - pametno mesto". Gre za koncept mesta, ki se razvija trajnostno, brez negativnih vplivov na okolje, ki svojim prebivalcem nudi najvišjo kakovost bivanja ob nizkih obratovalnih stroških in ki za doseganje teh ciljev uporablja napredne in inovativne tehnološke rešitve. Dokument strategije razvoja pametnega mesta, ki ga je predstavil vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Mitja Kožar, temelji na treh izhodiščih pametnega mesta, ki mora biti učinkovito, trajnostno in privlačno za bivanje. To naj bi v skladu z osnutkom dokumenta dosegli predvsem z učinkovitejšo elektrooskrbo, učinkovitejšo komunalno oskrbo, z uporabo pametnih računalniških tehnologij za bolj kakovostno življenje meščanov (zdravstvo, sociala, okolje), z omogočanjem zdravega bivalnega in delovnega okolja, izboljšanjem in nadgradnjo mobilnosti, transporta in logistike z znižanim ogljičnim odtisom, z gospodarsko rabo pitne vode, cilje je postati digitalizirano mesto in ustvariti celovito računalniško platformo. Svetnice in svetniki so sprejeli osnutek, na katerega bodo lahko v roku deset dni podali pripombe.

(Občina Krško, eP)

krško
video

Pridružite se nam