Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
28.11.2023
13:45
Občinski svetniki in svetnice so na drugi izredni seji potrdili predlog osnutka proračuna za leti 2024 in 2025.

Po prvotni zavrnitvi osnutka proračuna za leti 2024 in 2025

V Krškem se v četrtek, 9. novembra 2023, odvijala pomembna obravnava proračunskih načrtov za naslednji dve leti. Občinski svet je z večino glasov zavrnil osnutka proračunov za leti 2024 in 2025, ki ju je predlagal župan Janez Kerin. Svetniki so na predlog svetnice Janje Starc izglasovali zavrnitev in zahtevali, da župan v roku desetih dni pripravi nova osnutka za obe leti.

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin, ki je bil tudi predlagatelj osnutka proračuna je dan po njegovi zavrnitvi za ePosavje dejal, da sta bili "dve točki namenjeni osnutku, poudarjam osnutku proračunov za leti 2024 in 2025. Po več minutni razpravi in pa tudi po odrejenem odmoru, na podlagi predloga svetnice SD Nataše Šerbec je sledilo glasovanje, kjer se je pa izkazalo, da so člani občinskega sveta kot najvišjega organa odločevalcev, zavrnili oba osnutka, ki sem ju kot župan predlagal v sprejem".

Na drugi izredni seji osnutek proračuna potrdili

Na drugi izredni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško, ki je potekala v ponedeljek, 27. novembra 2023, so svetniki osnutek proračuna za leti 2024 in 2025 potrdili.

"Potrditev osnutka predloga proračuna za leti 2024 in 2025, ki se od tistega prvega, ki je bil zavrnjen, razlikuje predvsem v delu, ki se je nanašal na prihodkovni del. V vmesnem času (po prejšnji seji) je prišlo 11 pripomb oz. predlogov s strani svetnikov, oz. posameznih svetniških skupin in te smo že vključili tudi v ta del osnutka. Po burni razpravi, ki je trajala kar slabe 4 ure, je prevladovalo mnenje, da osnutek pripravljen zadovoljivo, da so ga svetniki tudi soglasno potrdili za leto 2024 in za 2025 tudi z veliko večino," je dejal župan Kerin.

2. izredna seja Občinskega sveta

Kot je uvodoma pojasnil vodja oddelka za javne finance in proračun na Mestni občini Krško Peter Planinc, so pri pripravi odloka upoštevali pripombe normativno-pravne komisije, v osnutku so upoštevali dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025, ki je bil sklenjen dan pred prejšnjo sejo, višji znesek NORP-a, kot je bil prvotno predlagan, ter enajst pobud in predlogov občinskih svetnikov, kolikor jih je prispelo po zavrnitvi osnutka proračuna na 8. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško, in sicer v tolikšni meri, kot je bilo to mogoče oz. vzdržno.

Kar se tiče naložb, bodo med večjimi projekti naslednji dve leti zaznamovale aktivnosti v zvezi z izgradnjo Bazena Krško in nove stavbe Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega. V letu 2024 je načrtovana izgradnja Parka urbanih športov – Vražja luknja in dokončanje večstanovanjskega objekta Žlapovec, med večje naložbe pa sodijo še izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Krško, izgradnja in obnova pločnikov, rekonstrukcija ulic v Krškem in na Senovem, izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina – 2. faza in drugi. Za naložbe je v letu 2024 predvidenih 20,2 milijona evrov, v letu 2025 pa 23,6 milijona evrov.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško)

Osnutek proračuna sprejet

Po predstavitvi osnutka odloka o proračunu za leti 2024 in 2025 je sledila obsežna razprava, na kateri so nekateri svetniki izpostavili predvsem visoko ceno pri načrtovanih projektih Bazen Krško in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, nekaj vprašanj se je nanašalo tudi na arhitekturne rešitve Parka urbanih športov – Vražja luknja ter o projektih dolgotrajne oskrbe, kjer jih je zanimalo predvsem, kako bo z nadaljevanjem projekta Pametna srebrna vas na Senovem.

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so osnutka predloga proračuna z veliko večino sprejeli; od 27 prisotnih jih je namreč 26 potrdilo osnutek odloka proračuna za leto 2024, medtem ko je bil eden vzdržan, osnutek proračuna za leto 2025 pa je potrdilo 21 svetnikov, proti so bili trije, prav toliko je bilo vzdržanih. V naslednjih sedmih dneh imajo svetniki možnost podati pripombe in predloge na sprejeta osnutka odloka o proračunu za naslednji dve leti, zatem sledijo usklajevanja in priprava predlogov proračunov za leti 2024 in 2025 ter sklic 9. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Krško, na katerem bosta obravnavana. Naslednja redna seja bo predvidoma 21. decembra 2023.

mestna občina Krško
občinski svet

Pridružite se nam

Novice iz Posavja