Skip to main content
Sreda, 27. september 2023
07.09.2023
13:03
Vrtec Panorama Boštanj
Foto: Občina Sevnica
Na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica so svetniki potrdili nove cene programov v javnih vrtcih na območju sevniške občine za šolsko leto 2023/2024.

Nove cene programov v vrtcih

SEVNICA V zadnjem obdobju so v Sevnici izvedli več investicij in posodobitev, ki najmlajšim omogočajo prijetno, zabavno in varno preživljanje dni v vrtcu. Med njimi izpostavljajo dograditev Vrtca Ciciban Sevnica, ureditev prostorov za vrtec v stavbi Panorama ter dograditev prizidka k Osnovni šoli Blanca za potrebe predšolske vzgoje.

Kako se oblikuje število oddelkov?

Pred začetkom vsakega šolskega leta se na podlagi števila vpisanih otrok oblikuje število oddelkov v posameznem vrtcu. Na podlagi teh podatkov se nato oblikuje sistemizacija delovnih mest, ki skupaj s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v javnih vrtcih tvorita podlago za oblikovanje cen, ki jih predlagajo posamezni vrtci. Oddelek za družbene dejavnosti na Občini Sevnica predlagane cene uskladi z vrtci. Na seji občinskega sveta je nato obravnavana in potrjena sistemizacija delovnih mest v vrtcih, na podlagi potrjene sistemizacije pa se nato potrdijo tudi predlagane cene za programe v posameznih vrtcih.

Cene vrtcev

Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov in število otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura zaposlenih v posameznem vrtcu. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil pa so za vse vrtce enaka. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo Centra za socialno delo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši, od cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko od dejanske cene programa vrtca in cene, ki jo plačajo starši, iz proračuna krije občina. V proračunu Občine Sevnica za leto 2023 je za to namenjenih 2.450.671 evrov, za plačilo razlike za otroke staršev iz sevniške občine, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah pa 195.000 evrov, skupaj za pokrivanje razlike med dejansko ceno vrtca in ceno, ki jo plačajo starši Občina Sevnica v letu 2023 namenja 2.645.671 evrov.

Svetniki o znižanju bremena podražitve za starše

Predlagano povišanje cen programov vrtca v šolskem letu 2023/2024, ki bo v deležu bremenilo tudi starše, temelji na več dejavnikih. Na podlagi predvsem spremembe plač zaposlenih v javnem sektorju, ki ga je sprejela Vlada RS, se je ekonomsko izračunana cena vrtca spremenila. Strošek dela, ki poleg bruto plač med drugim zajema tudi jubilejne nagrade, regres za letni dopust in prehrano, prevoz na delo in sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev, zajema 81,27 % cene programa vrtca. Nadalje na ceno programa vplivajo stroški materiala in storitev, med njimi so stroški ogrevanja, elektrike, vode, plina in komunalnih storitev, stroški strokovnega izpopolnjevanja, pisarniškega poslovanja, didaktičnih sredstev in zajemajo 10,69 % cene programa vrtca. 8,04 % cene vrtca opredeljujejo stroški živil.

V daljši in celoviti razpravi so članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica pred potrditvijo novih cen pretehtali vse dejavnike, ki vplivajo na ceno posameznega vrtčevskega programa. Med drugim so razpravljali o sistemski ureditvi plačila vrtca, ki je zasnovan po načelu solidarnosti. To pomeni, da starši z nižjimi dohodki plačajo nižji strošek kot pa starši z višjimi dohodki. Izpostavljeno je bilo tudi dejstvo, da je strošek obiskovanja vrtca za drugega, tretjega in vse naslednje otroke znotraj ene družine strošek državnega proračuna. Družina, ki ima dva v vrtec vključena otroka je tako oproščena plačila vrtca za drugega otroka. Svetnice in svetniki so se zavzeli za znižanje bremena podražitve za starše in določili odstotek kritja povišanja cen za vrtce. Tako so sprejeli predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica, s tem da se za otroke, za katere vrtec plačujejo starši (oziroma niso oproščeni plačila) cena programa vrtca zniža za 5 % od cene programa, ki jo je z odločbo za posameznega otroka določil Center za socialno delo.

Cene programov se bodo glede na dohodkovne razrede staršev zvišale od 5 do 70 evrov, za večino staršev v sevniški občini pa bo povišanje znašalo med 25 in 30 evri. Največji delež staršev iz sevniške občine, to je 20,75 %, se uvršča v 5. dohodkovni razred, ki predvideva plačilo 35 % celotne cene programa vrtca. Po podatkih iz šolskega leta 2022/2023 je najvišjo ceno, to je 77 % od celotne cene vrtčevskega programa, plačevalo 3,11 % oziroma 25 družin, 1,86 % oziroma 15 družin pa je bilo glede na dohodkovni razred v celoti oproščeno plačila vrtca.

V okviru razprave na seji občinskega sveta je bila obravnavana zgolj tema cene programa vrtca, člani in članice sveta pa niso razpravljali o nivoju kakovosti storitev predšolske vzgoje, ki je zagotovljena v sevniški občini, prav tako niso razpravljali o kadrovskih in drugih izzivih, s katerimi se soočajo posamezni vrtci.

V sevniških vrtcih 749 otrok v 43 oddelkih

V šolskem letu 2023/2024 bo sevniške vrtce obiskovalo 749 otrok v 43 oddelkih. V Vrtcu Ciciban Sevnica bo delovalo 29 oddelkov, od tega en oddelek s prilagojenim programom, število vključenih otrok v oddelke je 497. Enoto vrtca pri OŠ Krmelj bo v novem šolskem letu obiskovalo 143 otrok, vključeni bodo v 8 oddelkov. Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž bo v novem šolskem letu deloval z dvema oddelkoma, oba bosta kombinirana. Vrtec bo obiskovalo 37 otrok. Enota vrtca pri OŠ Blanca bo delovala s štirimi oddelki, v oddelke bo vključenih 72 otrok.

Vsi vrtci v sevniški občini bodo tudi v tem šolskem letu kakovostno in strokovno izvajali svoje programe ter svojo dejavnost opravljali na prijazen in vključujoč način, predvsem pa v zadovoljstvo malčkov in njihovih staršev.

Občina Sevnica

sevnica
šole v posavju

Pridružite se nam