Skip to main content
V Posavju -1.1° C Sreda, 8. februar 2023
08.04.2019
12:21
Grafika: ePosavje
V ponedeljkovem popoldnevu bodo v svetniške klopi sedli občinski svetniki in svetnice v Brežicah, v četrtkovem popoldnevu pa še njihovi kolegi v Krškem. Katere so glavne točke? Več v nadaljevanju.

Ponedeljek - Brežice

Imenovanja V ponedeljkovem popoldnevu bodo v svetniške klopi sedli svetnice in svetniki v Brežicah. Med kadrovskimi in mandatnimi zadevami bodo podali mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Brežice in ravnateljice Osnovne šole Brežice (predlagala sta dosedanja ravnatelja Daniel Ivša in Marija Lubšina Novak) ter imenovali predstavnike ustanovitelja v Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki ter imenovali Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu v občini Brežice.

Gospodarske javne službe V nadaljevanju bodo obravnavali poslovni načrt podjetja Komunala Brežice za leto 2019 in program izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, upravljanja tržnice, pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanje zelenic in javnih površin za leto 2019 ter razvojni plan podjetja in program za obvladovanje kakovosti poslovanja ter odločali o Sklepu o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Vrtci Med bolj odmevnimi bo na mizah sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, pa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice in sklep o financiranju Fakulteta za turizem.

Na mizah bo tudi Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2019, pa Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice" in zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018.

Četrtek - Krško

Dorc - Brestanica Krški občinski svetniki se bodo prav tako sestali na 4. seji občinskega sveta. V četrtek bodo obravnavali predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Dorc - Brestanica - "območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici", na mizah bodo imeli letno poročilo družbe Senovo d.o.o. za leto 2018, kot tudi letno poročilo za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško in predlog Letnega izvedbenega načrta kulture Občine Krško za leto 2019.

Moj projekt Krški svetniki bodo pregledali zaključni račun za leto 2018, obravnavali predlog Sklepa o dopolnitvi Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini Krško in odločali o predlogu Sklepa o načinu priprave in določitvi višine sredstev participativnega proračuna v Občini Krško za leto 2020 - Moj projekt ter ob nekaj ostalih zadevah govorili tudi o predlogu Programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško za obdobje 2019-2024.

(bš)

krško
brežice

Pridružite se nam

Zadnje novice