Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
21.03.2022
12:55
Sevnica
Foto: Visit Sevnica
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se na 29. redni seji seznanili z letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa posavskih občin za leto 2021.

Marčevska seja sevniških občinskih svetnikov

Varnost v občini Sevnica

SEVNICA Vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa posavskih občin je na marčevski seji predstavil poudarke dela, ki zajema predvsem nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov s področij urejanja in varstva okolja, javnega reda in miru, mirujočega prometa in tudi nadzora nad hitrostjo vožnje. V razpravi so člani sveta podali nekaj predlogov in usmeritev za nadaljnje delo predvsem s področja nadzora nad odlaganjem odpadkov.

Prostorske zadeve

S področja prostorskih zadev so člani sveta sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča, ki bo omogočil več investicijskih dopolnitev za dejavnosti zdravstvenega doma in lekarne. V drugi obravnavi so sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti, s katerim se omogočajo prostorski pogoji za nadaljnje načrtovanje izgradnje večstanovanjskega objekta na nepozidanem območju ob Planinski cesti v Sevnici s strani zasebnega investitorja.

Oskrba s pitno vodo v občini Sevnica

Širšo in za nadaljnji razvoj izjemno pomembno razpravo so člani sveta opravili na temo oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica. S strani Geološkega zavoda Slovenije je bila v sodelovanju z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica opravljena strokovna raziskava za definiranje novih vodnih virov, ki so primerni za dolgoročno oskrbo osrednjega poselitvenega jedra občine. Hidrološka raziskava je kot najbolj primerne za zajem dodatnih količin pitne vode izkazala tri lokacije, in sicer lokacije na območje Dolnjega Brezovega, Radne in območja v dolini Sevnične.

Nadzorni odbor Občine Sevnica v letu 2021

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2021 je podal predsednik Alojz Guček. Opravljeni nadzori v preteklem letu so zajeli več segmentov in investicij občine ter njenih neposrednih proračunskih uporabnikov, nepravilnosti pri tem niso bile ugotovljene. Predsednik je ob tem predstavil tudi Letni program dela in finančni načrt za leto 2022. S potrjenim predlogom o oblikovanju cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic v občini Sevnica za leto 2022 sprememb cen glede na lansko leto ni.

Kadrovske zadeve

V zaključnem delu seje si svetnice in svetniki obravnavali tudi več zemljiško-pravnih zadev, v svet Javnega zavoda KŠTM Sevnica so imenovali nove predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica ter podali soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini Sevnica.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja