Skip to main content
Petek, 12. april 2024
25.02.2024
09:00
Foto: ePosavje.com
Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru.

Postopek tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica se je začel s sprejetim sklepom župana o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora.

Nov zakon o urejanju prostora uvaja nov instrument, imenovan tehnična posodobitev, ki omogoča posodabljanje grafičnega dela prostorskih izvedbenih aktov s podatki o parcelah iz katastra nepremičnin.

V letih od 2019 do 2022 je Geodetska uprava izboljšala zemljiški kataster, povečala natančnost prikazov in preoblikovala prejšnji Zemljiško katastrski prikaz v Zemljiško katastrski načrt, ki je že uradno v veljavi in nadomešča prejšnji Zemljiško katastrski prikaz. Spremembe vodijo do uskladitve prostorskega režima, v obstoječih prostorskih načrtih z najnovejšimi podatki, kar bo izboljšalo načrtovanje, lokacijske informacije, uporabo podatkov za odmero nadomestila, natančnost pri vrednotenju nepremičnin in upravljanje s prostorom.

Občina Sevnica izvaja postopek tehnične posodobitve grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Postopek se je začel s sprejetjem sklepa župana o pripravi tehnične posodobitve podrobne namenske rabe prostora. Osnutek posodobljenega občinskega prostorskega načrta je bil pripravljen februarja 2024, skupaj s potrebnim dokumentom - Elaboratom tehnične posodobitve.

Občina bo osnutek Občinskega prostorskega načrta objavila v prostorskem informacijskem sistemu, kjer bo omogočeno javno podajanje predlogov in pripomb v 15-dnevnem roku. Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka 26. 2. 2024 do ponedeljka 11. 3. 2024. Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletni strani Občine Sevnica na povezavi. Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v prostorih Občine Sevnica. Na podlagi prejetih pripomb bo Občina pripravila predlog tehnično posodobljenega Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, ki ga s sklepom sprejme občinski svet. Po potrditvi bo dokument objavljen v Uradnem listu RS in prostorskem informacijskem sistemu.

občina sevnica
sevnica

Pridružite se nam