Skip to main content
V Posavju -0.6° C Četrtek, 9. februar 2023
17.09.2019
20:52
Grafika: ePosavje
Lahko bi rekli - končno. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je v Načrt razvojnih programov 90 novih projektov, med njimi tudi prenovo križišča v krožišče v Brestanici.

Preureditev križišča na cesti Krško - Sevnica v Brestanici

"Križišče ne zagotavlja ustreznega nivoja prometne varnosti"

KRŠKO Kot pravijo na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, bodo trikrako križišče na glavni cesti Krško - Sevnica v Brestanici preuredili v krožišče. "Kombinacija iztegnjene trase državne ceste s prevelikimi hitrostmi na glavni cesti in oteženim vključevanjem v promet s podrejene regionalne ceste, slabo zaznavnega križišča, mejno urejene ceste razsvetljave in ostale prometne signalizacije in prometne opreme ter slabo stanje voziščne konstrukcije, ne zagotavlja ustreznega nivoja prometne varnosti," pišejo v sporočilu.

Izgradnja krožišča in obnova vozišča

Na tem delu, kjer je v preteklosti že bilo nekaj hujših nesreč - žal tudi s smrtnim izidom - bodo izgradili krožišče in obnovili vozišče v dolžini 354 metrov, izgradili površine za pešce, postavili kamnito zložbo v dolžini 37 metrov ter uredili cestno razsvetljavo, odvodnjavanje, prometno opremo in signaliziacijo ter priključke na parkirišče in k stanovanjskemu objektu.

Projektna dokumentacija je že izdelana

Projektna investicija za omenjeni projekt ureditve križišča v Brestanici je že izdelana, vrednost investicije ocenjujejo na 518.697 evrov, gradnja pa bo potekala predvidoma v letošnjem in naslednjem letu. "Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist," še dodajajo.

V Načrtu razvojnih programov je:

  • 5 projektov sanacija plazov in usadov, kjer je izvedba nujno potrebna zaradi zagotavljanja prometne varnosti, ohranjanja prevoznosti in dostopnosti,
  • 13 projektov rekonstrukcije ceste, s katero se spreminja zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, - 17 projektov ureditve oz. rekonstrukcije križišč predvsem zaradi zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti,
  • 20 projektov ureditve cest skozi naselja, kjer je načrtovana predvsem obnova voziščne konstrukcije, izgradnja pasov za levo zavijanje ter površin za pešce in kolesarje ter postavitev prometne opreme in signalizacije,
  • 8 projektov rekonstrukcije mostov oz. premostitvenih objektov, predvsem zaradi dotrajanosti in slabega stanja objektov ter zagotavljanja prevoznosti cestnega omrežja,
  • 5 projektov sanacije zidov in brežin s sanacijo poškodb na voziščih in ureditev odvodnjavanja oz. meteorne kanalizacije za zagotavljanje prevoznosti in prometne varnosti,
  • 5 projektov izgradnje kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, povezanosti državnega kolesarskega omrežja ter prometne varnosti za kolesarje,
  • 4 projektov gradnje nove cestne povezave, z namenom zmanjšanja potovalnih časov, stroškov uporabnikov cest in negativnih vplivov na okolje ter povečanja prometne varnosti,
  • izgradnja obvoznica za razbremenitev središča naselja in povečanje kvalitete bivanja ter zmanjšanja stroškov uporabnikov in nivoja hrupa/ prašnih delcev,
  • izvedba protihrupnih ukrepov na državnih cestah, aktivne in pasivne zaščite s predhodno izdelavo študije hrupa, elaboratov pasivne zaščite in projektne dokumentacije, vzpostavitve in uporaba informacijskega modeliranja objektov (BIM procesov) v vseh fazah investicije za racionalnejše načrtovanje in porabo proračunskih sredstev.

(bš)

krško
ceste
fotogalerija

Pridružite se nam