Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
03.06.2022
08:57
Ureditev potoka Sevnična
Foto: Občina Sevnica
V začetku meseca maja so pripravili koordinacijski sestanek za pripravo projekta za II. fazo ureditve potoka Sevnična.

Koordinacijski sestanek za pripravo projekta za II. fazo ureditve potoka Sevnična

SEVNICA Na koordinacijskem sestanku za pripravo projekta za II. fazo ureditve potoka Sevnična srečali predstavniki Občine Sevnica, Direkcije Republike Slovenije za vode, Zavoda za varstvo narave, Zavoda za ribištvo Slovenije in podjetja iS projekt d.o.o., ki pripravlja projektno dokumentacijo.

Investitor je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode. Občina Sevnica je s podpisom sporazuma z ministrstvom prevzela naloge projektiranja in pridobivanja zemljišč za realizacijo obeh faz projekta. Hkrati Občina Sevnica nosi tudi vlogo povezovalca različnih deležnikov, ki zaradi kompleksnosti naravnih sistemov potoka aktivno sodelujejo pri pripravi projekta.

Ureditve na območju izvajanja projekta

Na terenskem ogledu so tako obravnavali predvidene ureditve na območju izvajanja projekta, to je gorvodno od Šmarja proti območju Poslovne cone INES. Projekt urejanja struge bo zasnovan tako, da bo na sonaraven način zagotovljena protipoplavna varnost območja, hkrati pa projekt naj ne bi negativno vplival na biotsko raznovrstnost območja.

Potok Sevnična

Potok Sevnična je levi pritok reke Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanem centru mesta Sevnica v Šmarju. Hudourniški značaj potoka je z razlivanjem v preteklosti povzročal težave tamkajšnjim prebivalcem. Projekt varovanja Šmarja pred poplavami se je aktivno pripravljal daljše obdobje, vse od zadnjega hudournega delovanja Sevnične v avgustu 2005.

Projekt ureditve struge potoka Sevnična poteka v dveh fazah. Prva faza je zajemala ureditve struge v skupni dolžini 1.238 metrov na območju Šmarja. Izvedena je bil ureditev korita potoka z razširitvijo dna in poglobitvijo ter zvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine. Ureditve so bile zaključene v začetku letošnjega leta, ko je bila podpisana tudi pogodba za projektiranje II. faze ureditve.

Projektna dokumentacija bo pripravljena do konca leta

Protipoplavna ureditev struge potoka Sevnična od konca naselja Sevnica do območja Poslovne cone INES bo obsegala manj gradbenih posegov s postavitvijo zidov za oblikovanje korita potoka, saj gre za redkeje poseljeno oziroma neposeljeno območje, kjer je mogoče ustrezne ureditve zagotoviti s trajnostnimi naravnimi materiali. Projektna dokumentacija bo pripravljena predvidoma do konca letošnjega leta. Pri njeni izdelavi bodo upoštevane možnosti za celostno ureditev območja z elementi, ki niso del projekta - to so izgradnja pločnikov, umestitev kolesarske  steze, umestitev javne razsvetljave in izgradnja dodatnega mostu čez potok. 

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja