Skip to main content
Torek, 28. november 2023
20.07.2023
09:47
V Krškem so v sredo vzpostavili ribiški LAS Posavje 2021 - 2027.

Ribiški LAS Posavje

KRŠKO Na sredini ustanovni seji je 25 članov podpisalo pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva ribiški LAS Posavje 2021-2027 (LASR) s katero so za vodilnega partnerja izbrali Regionalno razvojno agencijo Posavje. Podpisana pogodba potrjuje skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem uresničevanja razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev. V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo izvajal samostojno. Evropska komisija je 1. decembra 2022 potrdila Program za izvajanje ESPRA 2021-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada.

Mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje je prisotnim predstavila Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027, med drugim ureja pripravljano podporo, določa pogoje za oblikovanje ribiških oziroma akvakulturnih območij in delovanje lokalnih akcijskih skupin, pripravo strategij lokalnega razvoja, merila za izbor in potrditev LASR in SLR ter njihovo odobritev. Uredba določa tudi naloge LASR, obveznosti vodilnega partnerja, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene stroške, določa oblike vlog za dodelitev podpore in zahtevkov za izplačilo, obravnava upravljanje, spremljanje in vrednotenje SLR ter njene animacije, obveznosti po izplačilu javne podpore, določa sankcije v primeru neizpolnjevanja obveznosti, preverjanja/kontrole ter neupravičene operacije. Za izvajanje aktivnosti CLLD je v okviru ESPRA 2021-2027 namenjenih skupaj nekaj več kot 12 milijonov evrov. Izvedene aktivnosti in projekti na izbranih lokalnih območjih bodo zasledovali lokalne izzive in potrebe, prispevali k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter s tem ohranjanju sektorja, vključevanje sektorjev modrega gospodarstva v razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture, blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije, krepitvi vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih in drugo, ob upoštevanju vsebin strategij Zelenega dogovora.

Fotogalerija (Foto: RRA Posavje):

V nadaljevanju je Nataša Šterban, vodja službe za projektno sodelovanje predstavila predlog Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški Las Posavje 2021-2027. V pogodbi so navedeni pogoji za članstvo v LASR, postopek včlanitve, pravice in obveznosti članov, organi LASR, opredelitev vodilnega partnerja, financiranje ter prenos nalog LAS za programsko obdobje 2014-2020. Pogodbo, ki je eden od pogojev za prijavo na javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, za programsko obdobje 2021-2027, je podpisalo 25 članov.

(RRA Posavje, eP)

rra posavje

Pridružite se nam