Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
07.02.2024
10:30
Foto: Občina Sevnica
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk se je v torek, 6. februarja 2024, skupaj s sodelavci in direktorjem Javnega podjetja Komunala, d. o. o. Sevnica Mitjo Udovčem v Šentjanžu srečal z duhovniki.

Srečanje z duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju sevniške občine

Sodelovanje lokalne skupnosti in župnij v občini Sevnica opredeljuje več stičnih točk, ne zgolj v skrbi za dobrobit posameznika, temveč tudi za izvajanje nalog, ki so pomembne za življenje občanov. Ob srečanju so zbrani obravnavali nekaj tem, ki so pomembne za delovanje verskih skupnosti v lokalnem okolju.

Obnova sakralnih objektov

Občina Sevnica vsakoletno objavi Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v občini Sevnica, na katerega se v večji meri prijavljajo župnije kot lastnice sakralnih objektov.  
Z objavo tega razpisa lokalna skupnost stremi k cilju ohranjanja in urejanja kulturne dediščine.
K obnovi posameznih sakralnih objektov z individualnimi prispevki pomembno pripomorejo tudi krajani oziroma župljani. Letošnji razpis bo objavljen 16. februarja 2024.

Obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)

Del zemljišč, na katerih se nahajajo pokopališča, je v lasti župnij. Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica v okviru izvajanja pokopališke dejavnosti primerno skrbi tudi za ta zemljišča. Gre namreč za objekte, ki imajo širok družben pomen, ter izražajo kulturno in zgodovinsko identiteto kraja, hkrati pa gre za pietetne objekte.

Vse ureditve teh zemljišč temeljijo na dogovorih s posameznimi župnijami. Občina Sevnica si bo prizadevala za postopno formaliziranje teh dogovorov. V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča RS so lokalne skupnosti dolžne zaračunavati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) tudi za objekte verskih skupnosti. Po trenutno veljavnem odloku bo tudi Občina Sevnica morala slediti tej zakonski obvezi. V prihodnjih mesecih bodo stekli pogovori za razjasnitev in podrobno opredelitev teh razmerij.

Izvajanje pogrebnih obredov

Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, ki upravlja s poslovilnimi vežicami in poleg 24-urne dežurne službe izvaja tudi pogrebno dejavnost, ne predpisuje načina izvajanja pogrebnih obredov.
Tako Občina Sevnica kot Komunala, d. o. o. Sevnica si prizadevata za izvajanje pogrebnih obredov na lokalno značilen način, v okviru lokalnih navad in krajevnih običajev. Za izvedbo posameznega pogrebnega obreda je bistven dogovor med svojci oziroma naročniki pogreba in duhovnikom, ob upoštevanju določil pokopališkega reda.

sevnica
občina sevnica

Pridružite se nam