Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
05.05.2021
14:50
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Na naših straneh smo v začetku februarja poročali o javnem naročilu za (pred)izbiro izvajalcev del za gradnjo odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini v Krškem.

Kaj je novega z gradnjo odlagališča NSRAO v Krškem?

KRŠKO Februarja smo ob objavi javnega naročila Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško podrobneje razložili, da je javno naročilo razdeljeno v dve fazi. V prvi fazi bodo opravili ti. predhodno ugotavljanje sposobnosti (izvajalcev, op.p.), v drugi fazi pa bodo lahko ponudbo oddali le gospodarski subjekti, ki jim bodo v prvi fazi priznali sposobnost za izvajanje naročila "na podlagi ocene v predloženih prijavah". 

In kaj pravijo na Agenciji za radioaktivne odpadke?

Na Agenciji za radioaktivne odpadke so ponudbe za omenjeno javno naročilo zbirali do 18. marca letos. Dober mesec in pol dni pozneje smo jih povprašali, kako daleč v teh dneh je projekt in izbira morebitnih izvajalcev.

POSTOPEK "ARAO je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel omejeni (dvofazni) postopek naročila v zvezi z oddajo javnega naročila Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško, objavljeno na portalu javnih naročil pod številko objave: JN000609/2021-B01," so nam odgovorili na naše vprašanje, kakšna je časovnica izbire izvajalca na podlagi javnega naročila.

POTEK Kot pravijo, se prva faza razpisa, v kateri bodo priznane sposobnosti, zaključuje. Ob tem pa hkrati poteka priprava na objavo druge faze razpisa, v kateri bo izbran izvajalec gradnje.

Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini, maj 2021

Dokončanje del s tehničnim pregledom objekta? 900 dni

Terminski načrt gradnje odlagališča v Vrbini so razdelili v devet delov, ki so jih omejili v dneve. Tako pravijo, da bodo morala biti vsa dela na infrastrukturnih ureditvah dostopa na gradibšče dokončana v 200 koledarskih dneh od uvedbe v delo, izkope prostora, kjer bo odlagalni silos, načrtujejo do 450 koledarskih dni od uvedbe v delo, še 300 dni pozneje pa naj bi bil dokončan tehnološki objekt.

850 dni od začetka del načrtujejo prvi spust zabojnika v odlagalni silos

V 800 dneh od uvedbe v delo bo moral biti zaključen upravno servisni objekt, 50 dni pozneje uspešno izveden prvi spust zabojnika v odlagalni silos, še 50 dni pozneje - torej 900 dni od začetka del, pa bodo morale biti dokončane zunanje ureditve in vsa dela po pogodbi ter uspešno zaključen tehnični pregled objekt z izdanim dovoljenjem za pričetek poskusnega obratovanja. Povedano po domače, dobri dve leti in devet mesece od začetka del.

Roki za dokončanje vmesnih fazdel in končni rok za dokončanje del:

  • 50 dni od uvedbe v delo: priprava gradbišča z gradbiščno infrastrukturo
  • 200 dni od uvedbe v delo: zaključena vsa dela na infrastrukturnih ureditvah dostopa na gradbišče
  • 450 dni od uvedbe v delo: zaključeni izklopi odlagalnega silosa do kote +96,60m
  • 720 dni od uvedbe v delo: zaključena betonaža sekundarne obloge odlagalnega silosa
  • 750 dni od uvedbe v delo: zaključen tehnološki objekt
  • 800 dni od uvedbe v delo: zaključen upravno servisni objekt
  • 830 dni od uvedbe v delo: portalno dvigalo v funkciji
  • 850 dni od uvedbe v delo: uspešno izvedebo poskusno spuščanje zabojnika v odlagalni silos
  • 900 dni od uvedbe v delo: zaključene zunanje ureditve in vsa dela po pogodbi ter uspešno izveden tehnični pregled objekta - izdano dovoljenje za pričetek poskusnega obratovanja

Vir: ARAO

Izgradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

V popolnem obsegu gradnje, tako v naročilu, bodo dela zajemala gradbena in instalacijska dela na infrastrukturnih ureditvah Vrbine ceste, gradnjo odlagalnega siola in halo nad silosom z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli, dobavo in montažo portalnega dvigala za spuščanje zabojnikov, gradnjo tehnološkega objekta z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli, gradnjo upravno servisnega objekta z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli ter zunanje ureditve s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo in hortikulturo.

V Vrbini bodo preuredili tudi ostalo spremljajočo infrastrukturo

Odlagališče v Vrbini bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa. "Tip in lokacija odlagališča sta potrjena z Državnim prostorskim načrtom. Zgrajeni bodo upravnoservisni in tehnološki objekt, silos, hala, cestna in komunalna infrastruktura; urejene bodo zunanje površine. Odlagališče bo namenjeno odlaganju nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki nastajajo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) pri obratovanju in ki bodo nastali kasneje pri razgradnji, ter radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji v Sloveniji."

(bš)

odlagališče nsrao
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice