Skip to main content
V Posavju 3° C Petek, 27. januar 2023
09.01.2023
12:19
Foto: Občina Sevnica
Pomembne infrastrukturne posodobitve se bodo v občini Sevnica nadaljevale tudi v letu 2023. Od lanskega leta najvidnejša sprememba na vstopu v mesto nov nadvoz nad trebanjsko železnico.

Infrastrukturne posodobitve v letu 2023

Nadvoz čez trebanjsko železniško progo

Novo zgrajen nadvoz čez trebanjsko železniško progo v Šmarju je zagotovo ena izmed vidnejših sprememb v občini. Izgradnja nadvoza je del širših ureditev območja, ki so usmerjene v zagotavljanje ustrezne pretočnosti prometa iz Industrijske cone Sevnica. Realizacijo projekta v vrednosti dobrih 1,7 milijona evrov sta s sredstvi podprla Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Preureditev križišča v krožišče

V navezavi na regionalno cesto Boštanj–Planina se bo v januarju začela načrtovana rekonstrukcija križišča v krožišče. Investitor rekonstrukcije je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalca te posodobitve pa sta domači podjetji Rafael in Gradnje. Z ureditvijo krožišča se bo to območje prilagodilo naraščajočemu prometu, s čimer bo omogočen nadaljnji razvoj industrijske cone in gospodarstva na tem območju.

Komunalna infrastruktura

V letošnjem letu se nadaljujejo aktivnosti dveh obsežnih projektov urejanja komunalne infrastrukture, to je povezovanja vodovodnih sistemov v sklopu projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica in izgradnje kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica. Oba projekta se izvajata s podporo sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije.

Investicije v objekte šolske in predšolske vzgoje

Na področju investicij v objekte šolske in predšolske vzgoje poteka gradnja nove šole s prilagojenim programom Ane Gale Sevnica. Nov šolski objekt je umeščen na območje širšega kompleksa osnovne šole in vrtca v Sevnici, ob osnovnem objektu pa so načrtovani tudi spremljevalni objekti, ki bodo izboljšali funkcionalnost celotnega območja. Ob Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica bo urejena nadstrešnica ob obstoječi kuhinji, nova hladilnica za potrebe šolske kuhinje, območje z dodatnimi parkirnimi mesti ter nadstrešek s skladiščem za potrebe Športne dvorane Sevnica. Izgradnja šole poteka skladno s terminskim planom in bo predvidoma zaključena v začetku leta 2024.

Dogradnja OŠ Blanca

Občina Sevnica je v lanskem letu pristopila tudi k rekonstrukciji in dogradnji Osnovne šole Blanca. V lanskem letu je bila urejena nova kuhinja z razširjeno jedilnico in garderobo, v letošnjem letu pa se nadaljuje dogradnja šole z ureditvijo dodatnih igralnic za predšolske otroke, učilnic, garderobe in kabineta za zaposlene. Gradnja novih prostorov bo zaključena predvidoma v spomladanskih mesecih. Za zagotovitev zadostnih kapacitet za predšolsko vzgojo sta bili v Vrtcu Panorama Boštanj v sklepnem delu leta 2022 urejeni dve dodatni igralnici. Trenutno poteka opremljanje prostorov, novi oddelki pa bodo oblikovani predvidoma v marcu.

Šport

V letu 2022 so bile izvedene tudi številne posodobitve objektov za športne in prostočasne aktivnosti. V Športnem parku Krmelj so na novo urejena tri igrišča - za balinanje, tenis in odbojko. Za prijetno športno udejstvovanje so posodobljena tudi športna igrišča v Loki pri Zidanem Mostu, v Tržišču in na Češnjicah. V OŠ Boštanj je novo urejena balvanska plezalna stena.

Muzejska obuditev brivsko-frizerskega salona Kreutz

Pomemben projekt ohranjanja kulturne dediščine je bila uspešna muzejska obuditev brivsko-frizerskega salona Kreutz. Salon je bil v zaključku leta posodobljen z novo zanimivo pridobitvijo, ogledalom z AR izkušnjo oziroma izkušnjo obogatene resničnosti, ki prikazuje, kako bi različne pričeske za dame, gospode in otroke izgledale na osebi, ki se v ogledalo pogleda.

Investicije se bodo nadaljevale tudi v letu 2023

Na področju načrtovanja ureditev prostora sta bila sprejeta prostorska akta, ki omogočata gradnjo novega doma za starejše in varovanih stanovanj ter gradnjo večstanovanjskih stavb v Sevnici. Aktivnosti za realizacijo obeh projektov se nadaljujejo v letošnjem letu. Dinamika investicij in projektov se iz leta 2022 nadaljuje v leto 2023. Načrtovano je zaključevanje odprtih projektov posodobitev komunalne infrastrukture in objektov šolske vzgoje. Novi projekti in posodobitve, ki so predvideni za naslednje obdobje, bodo Občinskemu svetu Občine Sevnica in zainteresirani javnosti predstavljeni v sklopu prvega branja predloga občinskega proračuna za leto 2023 na seji, ki je načrtovana za konec meseca januarja.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Poglejte tudi