Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
06.10.2023
09:43
Foto: ePosavje.com
Krški svetniki so na prvi izredni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško razpravljali o vprašanjih ob načrtovani širitvi Krkinih zmogljivosti v Krškem in o zračnih izpustih tovarne Vipap.

Civilna iniciativa opozarja na nevarne snovi v Krkinem obratu

KRŠKO V četrtek, 5. oktobra 2023, na prvi izredni seji občinskega sveta v Krškem, ki jo je sklicala civilna iniciativa Videm, Stara Vas, Krško, je bilo izpostavljeno nasprotovanje načrtovani širitvi Krkinih zmogljivosti v občini. Civilna iniciativa zaskrbljeno opozarja na možno nevarnost, povezano z načrtovano gradnjo Krkine Sinteze 2 in s tem povezano umestitvijo dodatnih količin nevarnih in eksplozivnih snovi "v samem centru mesta". Od Krke med drugim zahtevajo vzpostavitev dialoga z lokalno skupnostjo, od Vipapa pa zmanjšanje izpustov prahu in pepela. Na Občini so dodali, da je sicer župan Janez Kerin nameraval omenjeno problematiko uvrstiti na novembrsko redno sejo.

Svet Mestne četrti Krško Krki očita aroganco

Pred sejo je Tajana Dvoršek, predsednica sveta mestne četrti Krško, poudarila, da Krka kaže aroganco do lokalne skupnosti. "Mislim, da je eden glavnih sklepov, da se naloži Krki, da nemudoma pripravi aktivnosti, s katerimi bo sodelovala z lokalno skupnostjo in dvignila to zaupanje," je dejala.

Občinski svet zahteva večjo transparentnost od Krke in Vipapa

Krka je v Krškem že leta 2011 zgradila obrat za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 1. Sedanji projekti, ki vključujejo gradnjo Sinteze 2, pa izhajajo iz potreb po povečanju zmogljivosti za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Krkini predstavniki so svetnikom zagotovili, da so bili vsi postopki, vključno s presojo vplivov na okolje, ustrezno izvedeni.

Ob tem pa so krški svetniki na isti seji obravnavali tudi zračne izpuste tovarne Vipap. Obe podjetji so pozvali k boljšemu ekološkemu monitoringu in k izboljšanju komunikacije z lokalno skupnostjo. Če se Krka ne bo odzvala na pozive, bodo svetniki nasprotovali gradnji obrata Sinteza 2 v Krškem. Dodatno, Krko so pozvali k pripravi načrtov za večjo družbeno odgovornost in transparentnost.

Civilna iniciativa: Prebivalci že leta opozarjajo glede okoljskih obremenitev

Predstavnica civilne iniciative Videm-Stara vas Marija Urbanica je izpostavila, da okoliški prebivalci že leta opozarjajo glede okoljskih obremenitev, ki jih izvajata družbi Krka in Vipap Videm Krško. Vipapu očitajo sežig odpadkov, Krke pa v svojem okolju ne želijo, je poudarila ter dodala, da novomeški farmacevt z obratom Sinteza 2 v okolje prinaša dodatno nevarnost zaradi povečane količine nevarnih snovi in s tem povezanih možnosti uhajanja snovi v okolje, požarov, eksplozij in podobno. Predsednica Sveta Mestne četrti Krško Tajana Dvoršek pa je dejala, da krajani ne nasprotujejo industrijskemu razvoju ali gospodarski rasti, vendar so, kot je poudarila, zaskrbljeni zaradi pomanjkanja informacij s strani družbe Krka. "Krka ni nikoli vzpostavila dialoga z lokalno skupnostjo," je izpostavila ter investitorju očitala selitev skladišča nevarnih snovi iz Ločne v Krško.

Vodja razvoja v družbi Krka Aleš Rotar ji je odgovoril, da ne gre za selitev, temveč za širitev proizvodnih obratov ter kot razlog navedel, da v Ločni že obstajata dva proizvodna obrata. Krka iz Novega mesta načrtuje v Krškem širitev proizvodnje, in sicer nov proizvodni objekt Sinteza 2, kemijsko analitski center, skladišče tekočih surovin za skladiščenje in distribucijo tekočih surovin in čistilno napravo. Vplive načrtovanega obrata Sinteza 2 je predstavil Slavko Zupančič, ki je v družbi Krka odgovoren za varovanje okolja. Kot je povedal, pri skladiščenju v zaprtih embalažnih enotah ne prihaja do izpustov v vodo ali zrak.

Vipapov odziv na skrbi zaradi vonja po zažgani plastiki

Predsednica uprave družbe Vipap Videm Krško Milena Resnik je predstavila delovanje družbe po reorganizaciji leta 2021 in ob tem povedala, da se je v tem času količina izpusta toplogrednih plinov bistveno zmanjšala. Odzvala se je tudi glede očitkov o smradu po plastiki. "Smrad po plastiki je, vendar ne gre za kurjenje plastike. Kurimo nenevarne odpadke iz procesa predelave odpadnega papirja".

V nadaljevanju je bila točka večinoma namenjena okoljskim vprašanjem, povezanim z izpusti iz tovarne. »Sprašujemo se, koliko let nas Vipap že zastruplja z izpusti,« je vprašala Marija Urbanica ter opozorila na smrad. Da imajo dovolj smradu, prahu in kurjenja, je dodala tudi Tajana Dvoršak. "Tu deluje ena večjih sežigalnic v Sloveniji, kjer sežigajo leseni odpad, mulj in podobno," ter Vipapu očitala, da že več let ne posluje skladno z zakonodajo.

Janez Kerin vidi dva cilja

Janez Kerin, župan Mestne občine Krško, je po seji izjavil: "Prvi cilj je to, da bomo imeli v Krškem in okolici čistejši in boljši zrak, boljšo kvaliteto, manjšo onesnaženost. Drugi cilj je pa to, da bodo ljudje prepričani v varnost teh naprav družb, ki delujejo v našem okolju in so tukaj pač umeščene". Lokalna skupnost bo pozorno spremljala razvoj dogodkov in ukrepanje obeh podjetij v luči zaskrbljenosti občanov.

Civilna iniciativa zadovoljna z odločitvijo občinskega sveta

Marija Urbanica iz Civilne iniciative je po seji izrazila zadovoljstvo: "Veseli me, da je Občinski svet sprevidel in slišal našo zgodbo in naše apele". Kot je še dodala, v njeni skupini menijo, da Vipap in Krka predstavljata dodatno obremenitev za okolje in se zato borijo proti njihovim dejavnostim, ki vplivajo na kakovost zraka.

Tudi v Svetu Mestne četrti Krško zadovoljni

Predsednica Sveta Mestne četrti Krško Tajana Dvoršek pa je dejala, da krajani ne nasprotujejo industrijskemu razvoju ali gospodarski rasti, vendar so, kot je poudarila, zaskrbljeni zaradi pomanjkanja informacij s strani družbe Krka. "Krka ni nikoli vzpostavila dialoga z lokalno skupnostjo," je izpostavila ter investitorju očitala selitev skladišča nevarnih snovi iz Ločne v Krško.

Na seji je bil prisoten tudi župan Občine Kanal ob Soči Miha Stegel, ki je predstavil izkušnjo, ki so jo v občini Kanal ob Soči imeli s podjetjem Salonit Anhovo ter dejal, da rešitev vidi v podpori Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.

Po seji je Tajana Dvoršek dodala: "Zelo sem zadovoljna, sprejeti so bili vsi predlagani sklepi soglasno in močno verjamem, da je to prvi korak, kjer bomo pa mogoče res tej problematiki, ki smo ji dolga leta priča, spravili v neko kontrolirano smer".

Enotno potrdili sklep za gradnjo nove čistilne naprave

Člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so na predlog svetnice Janje Starc (OPL) sprejeli tudi sklep, da Mestna občina Krško takoj pristopi k aktivnostim za gradnjo nove čistilne naprave.

krka
vipap videm krško
krško
mestna občina Krško
mestna četrt krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja